آموزش در عَمل - inact.ir

این اَکت چیست؟

این اَکت (inact.ir) در حال حاضر یک وب سایت آموزش طراحی و برنامه نویسی آنلاین است. این که در آینده چقدر متفاوت خواهد بود را نمی دانیم اما در حال حاضر دوست داریم به سمت آموزش های اینتراکتیو (interactive learning) پیش برویم. در اینجا همه چیز کمی متفاوت خواهد بود، ما دوست داریم کار ها را به روش خود انجام دهیم که این یکی از خصوصیات طراحان و برنامه نویسان است، شاید شما هم با این جنبه از شخصیت خود برخورد کرده اید ما دوست داریم از جزئیات بیهوده بپرهیزیم ولی به جزئیات مهم بسیار خواهیم پرداخت، از این جهت این مسئله را در آموزش ها مشاهده خواهید کرد، ممکن از جزئیاتی باشند که برای شما جالب است اما این جزئیات در یادگیری مسائل تکنیکی به شما کمکی نخواهد کرد از اینرو آموزش ها را بصورت عملی تر که رسالت این اَکت (inact.ir) است پیش خواهیم برد از طرفی دیگر ما دوست داریم در آموزش ها کمی فراتر رفته و پروژه محور کار کنیم، چیزی که در عمل به آن نیاز داریم و این است رسالت این اَکت (inact.ir) به معنای آموزش در عَمل.